Pre IBM sú hodnoty spoločenskej zodpovednosti zásadnou súčasťou firemnej kultúry. Veríme, že firemná kultúra postavená na týchto hodnotách pomáha nielen obchodu, ale zároveň definuje rolu, ktorú by sme mali v spoločnosti hrať.

Našim cieľom je pomáhať riešiť systémové problémy spoločnosti pomocou technologických riešení IBM a s pomocou našich ľudí prostredníctvom tzv. firemného dobrovoľníctva. Programy spoločenskej zodpovednosti sú založené na zdieľaní a aplikácii IBM technológií k riešeniam komplexných problémov v oblasti vzdelávania, environmentálnej ochrany, sú zamerané na podporu rozvoja občianskej spoločnosti a komunít. V spolupráci so vzdelávacími inštitúciami na všetkých úrovniach a s ďalšími partnermi z verejnej, mimovládnej i súkromej sféry investujeme do vzdelávacích programov, podporujeme nové technické obory na vysokých školách, výskumné projekty a motivujeme ženy k štúdiu informačných technológií.

Hodnoty spoločenskej zodpovednosti sa tiež odrážajú v nastavení manažmentu kvality, vnútorného systému fungovania našej firmy a v správaní firmy voči zamestnancom, klientom a obchodným partnerom. IBM zároveň považuje za svoj záväzok byť pri všetkých svojich podnikateľských aktivitách vedúcou spoločnosťou v oblasti životného prostredia. V rámci svojej firemnej kultúry IBM Slovensko zaviedla zásady, ktoré zabezpečujú zdravé pracovné prostredie pre zamestnancov, chránia životnéprostredie a znižujú spotrebu energie a prírodných zdrojov.

IBM Slovensko sa v rámci svojich CSR programov zameriava na riešenia spoločenských problémov s využitím moderných technológií. Ako prioritnú oblasť pre naše konkrétne programy vnímame vzdelávanie. IBM Slovensko úzko spolupracuje s vybranými univerzitami, ktorým poskytuje granty, know-how a technické zázemie pre študentov s vedomím potreby zvýšenia kvality vzdelávania. Programy spoločenskej zodpovednosti IBM sú veľmi úzko prepojené s firemným dobrovoľníctvom a zameriavajú sa predovšetkým na podporu prírodných a technických vied.

Kontaktujte nás

Skontaktujte sa s nami

Spojte sa s IBM na sociálnych sieťach