Recycling en WEEE-richtlijn

Ter bescherming van natuurlijke hulpbronnen, het milieu en de gezondheid heeft de Europese Unie de «WEEE - richtlijn» opgesteld. Deze EU-richtlijn is van toepassing op afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, waaronder ICT apparatuur.

In Nederland is de EU-richtlijn geïmplementeerd met de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur (REA). Onder deze regeling zijn producenten en importeurs verantwoordelijk voor de terugname en verwerking van de apparaten. Zij dienen de terugname en verwerking te organiseren en onder bepaalde voorwaarden ook te financieren. Op deze wijze neemt hergebruik en recycling van producten en materialen toe en wordt de milieubelasting beperkt.

Al in 1985 is IBM gestart met hergebruik en recycling van oude ICT apparatuur. In de loop der jaren heeft IBM dit ontwikkelt tot een wereldwijde oplossing voor het behandelen van afgedankte ICT apparatuur.


Nuttige toepassing van ICT apparatuur van particuliere huishoudens

Voor de inzameling en de verwerking van oude ICT apparatuur van consumenten is IBM aangesloten bij ICT-Milieu.

U kunt uw oude apparaat eenvoudig inleveren bij de gemeente. Dit kan door het apparaat af te geven op de milieustraat (brengvoorziening) of door uw oude apparaten op te laten halen (haalplicht).

De manier waarop de gescheiden inzameling is geregeld verschilt per gemeente. Informatie, zoals het adres en de openingstijden van de milieustraat, treft u in de gemeentegids of op de website van uw gemeente.


Nuttige toepassing van ICT apparatuur van zakelijke gebruikers

IBM´s jarenlange ervaring in de behandeling van afgedankte ICT apparatuur staat vanzelfsprekend ten dienste van onze klanten. Inmiddels kent IBM een uiterst professioneel inzamel- en verwerkingssysteem.

Overeenkomstig de nationale wetgeving draagt IBM zorg voor de inzameling en verwerking « om niet » van afgedankte ICT apparatuur, dat na 13 augustus 2005 op de markt is gebracht. Deze apparatuur is herkenbaar aan het logo dat is terug te vinden op de achterzijde van het apparaat.

BM kan ook zorgdragen dat ICT apparatuur, dat voor 13 augustus 2005 op de markt is gebracht, wordt ingezameld en verwerkt. Het betreft hier apparaten zonder dit logo. Aan deze dienstverlening zijn wel kosten verbonden.


Recycling Informatie

Op verzoek, en in overeenkomst met Artikel 11 van de EU Directive 2002/96 (EC) op afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA, ook wel aangeduid als desengelse naam WEEE) en zijn afgeleide transpositie in de nationale wetgeving in de lidstaten van de EU, zal IBM informatie verschaffen aan recyclers in overeenkomst met de ´EICTA, CECED, AeA en EERA Gemeenschappelijk Leidraad voor de uitvoering van artikel 11 van de EU directive 2002/96 (EC), met betrekking tot verwerkingsinrichtingen.
Om het verzoek te kunnen afhandelen, dienen de verzoeken in het Engels en met de volgende informatie verstuurd te worden:

Company Name / Country:
Authorization/permit #:
Phone:
email address:
Contact name:

Gaarne uw verzoek naar de één van de volgende mail adressen sturen:

for information on IBM stand-alone and Multifunction printers

for IBM Servers and Storage

for IBM Retail Store Systems

for IBM Products

Bescherming van gegevens

De klant is de enige verantwoordelijke ter nakoming van de wettelijke verplichtingen voortvloeiende uit de toepasselijke data privacy wetgeving, meer in het bijzonder met betrekking tot de geldigheid van de overdracht van gegevens aan IBM/EARN en de wettelijke verplichtingen betreffende de verwerking van gegevens.

Voordat de klant enige AEEA-apparatuur aan IBM/EARN overhandigt, dient deze alle gegevens te vernietigen (inclusief alle persoonlijke gegevens, versleutelde gegevens, paswoorden en software) die zich in of op dergelijk apparatuur bevinden met inbegrip van papieren, disketten, magnetische en/of optische dragers, geheugen modules en anverwanten.

IBM/EARN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verplichting van vertrouwelijkheid voor wat betreft de beveiliging van gelijk welke gegevens.

IBM/EARN zal de inhoud of de aanwezigheid van deze gegevens niet nakijken voorafgaandelijk aan het hergebruik/vernietigings-proces, gedurende welke IBM/EARN en hun respectievelijke AEEA medewerkers de toelating bezitten om alle gegevens te wissen en te vernietigen die nog eventueel op of in enig ontvangen AEEA toestel aanwezig zijn.

De klant is de enige eigenaar en blijft de enige verantwoordelijke op ieder ogenblik voor alle gegevens en IBM/EARN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit de inhoud van de gegevens die nog op of in enige aan IBM/EARN geleverde AEEA apparatuur aanwezig zou zijn.

Zakelijk ICT afval

Navigation