Portál pro veřejnou správu. Podpora zdravé ekonomiky, udržitelného hospodářského rozvoje a vytváření bezpečné společnosti. Analytické metody a optimalizační postupy pro státní správu (1.01MB)

Vládní představitelé jsou nuceni hledat oblasti, kde lze ušetřit. V čím dál více nejistém ekonomickém prostředí a fiskálních podmínkách hledají nové recepty, jak nastartovat nový a chytřejší hospodářský rozvoj. Na současnou situaci je totiž možné nahlížet nejen jako na problém, ale i jako na příležitost k vytváření hodnot pro občany a pevného základu pro budoucí ekonomický rozvoj.

Ukázky úspěšných projektů

IBM pomáhá městu Plzeň naplnit vizi "chytrého města"

IBM a město Plzeň budou společně budovat vizi "chytrého města" s využitím nejmodernějších informačních technologií, které zlepší efektivitu interních procesů městského úřadu a 170 000 občanů města Plzně umožní jednodušší přístup k informacím a veřejným službám. Nový informační systém založený na softwaru SAP budou v rámci smlouvy implementovat a dále rozvíjet konzultanti IBM.

Informační centrum Karlových Varů zavedlo interaktivní samoobslužné kiosky

Příliv obyvatel do měst je trendem posledních desetiletí a bude pokračovat i v budoucnu. Města tedy potřebují chytrá řešení, která jim pomohou vyrovnat se s tak razantním nárůstem obyvatel a v případě Karlových Varů i přílivem turistů. IBM AnyPlace Kiosk je jedním z takových řešení, neboť poskytuje uživatelům komfort přístupu k informacím doslova kdykoliv a kdekoliv.

Cheschire - Agentura poskytující sociální a zdravotní služby jednotlivcům (US)

Pod vlivem stále větších rozpočtových omezení a na základě vládního pověření se okres Cheshire snažil koordinovat způsob poskytování služeb různých agentur starším obyvatelům. Jedním z hlavních motivů byla nedostupnost zdrojů, protože kvůli demografickým změnám starých lidí přibývalo a vláda se snažila stále více omezovat poskytované finance.

Správa velkého objemu dat - První instalace technologie GMAS v Evropě ve FN Motol

Společnost IBM implementovala ve Fakultní nemocnici v Motole novou inteligentní technologii pro rychlou a bezpečnou správu velkého objemu dat. Nový systém eliminuje riziko ztráty dat a umožňuje nepřetržitý přístup k informacím nezbytných pro léčbu pacientů. Jedná se o první nasazení technologie Grid Medical Archive Solution (GMAS) v Evropě.

Stockholm - Dynamický systém mýta na základě průjezdu vozidel (EN)

Ve Stockholmu jsou dopravní zácpy už mnohaletým problémem, protože každý pracovní den do města přijíždí víc než půl milionu osobních aut. V roce 2005 průměrná doba dojíždění do práce vzrostla oproti předcházejícímu roku o 18 %. Proto na začátku roku 2006 Švédská národní správa silnic (SNRA) a Městská rada Stockholmu začaly hledat způsob, jak snížit nejen počet dopravních přetížení, ale také znečištění ovzduší.

Státní správa

Government framework

Jednotná softwarová platforma pro implementaci komplexních řešení.

Opening up government

Jak využít sílu informací pro nastartování ekonomického růstu.

Government 2020 (US)

Šest faktorů s globálním dopadem ovlivňujících budoucnost světové populace leží mimo dosah pravomocí státní správy.

Služby IBM orientované na odpovědnost a nákladovou efektivitu státní správy (GovAce)

GovACE portfolio se skádá z nabídek a možností zaměřených na pomoc vládním organizacím cílit na strategické imperativy a přežít tak v současném ekonomickém prostředí.

Analytické metody a optimalizační postupy pro státní správu

Poskytujte svým partnerům a občanům lepší služby založené na kvalitních datech. Optimalizujte přiřazování a využívání vašich zdrojů i výdajů, dělejte lepší rozhodnutí, zvládejte s přehledem neustále rostoucí komplexnost, objem a rozmanitost informací.

Zdravotnictví

Budoucnost propojených zdravotnických zařízení/ nástrojů

Výrobci zdravotních zařízení se do této doby primárně zaměřovali na dvě skupiny spotřebitelů – spotřebitele vyznávající fitness styl života a chronicky nemocné. Mezi těmito dvěma extrémy však leží velká, roztříštěná a často přehlížená část populace, která si žádá informace, aby si mohla efektivněji a zodpovědněji přistupovat ke svému zdraví. Náš výzkum ukazuje, že úspěšní poskytovatelé řešení zasáhnou tento segment z pozice partnerů ekosystému pomocí integrovaných řešení přesahujících zařízení jako taková. Zaplněním informační mezery u této skupiny zákazníků mohou poskytovatelé řešení popohnat inovace ve zdravotnictví.

Patient-centered medical home (US)

Zdravotní péče zaměřená na požadavky pacienta může být základem změny zdravotního systému v USA.

Chytřejší zdravotnictví - zdravotnický systém

V současné složité ekonomické době mohou investice do zdravotnického IT zafungovat jako stimulátor zotavení, vytvořit pracovní místa a přinést dlouhodobý ekonomický užitek. I když informační technologie samotné nevyřeší všechny problémy v oblasti zdravotnictví, jsou zásadním stavebním prvkem efektivnějšího poskytování zdravotní péče. Centralizace informací o pacientech prostřednictvím elektronických zdravotních záznamů zkvalitňuje péči o pacienty a jejich bezpečnost. Zároveň pomáhá snižovat náklady, což je zvlášť důležité dnes, kdy vlády i jednotlivci čelí vážným rozpočtovým omezením.

Healthcare 2015 (US)

Zdravotnictví v mnoha zemích prochází krizí. Náklady se rapidně zvyšují, kvalita je nízká a dostupnost a výběr je v mnoha zemích neadekvátní. Klíčem k řešení je restrukturalizace.

Města

Poznejte, jak česká města modernizují úřady a zkvalitňují služby za pomoci informačních technologií.

Na příkladech z Evropy, Ameriky a Asie se dozvíte jak lze zvýšit funkčnost a kvalitu služeb při zachování či snížení rozpočtů.

Navštivte "Chytřejší město"

Podívejte se, jak lze řešit dopravu, bezpečnost, nakládání s energií, zdravotní péči, vzdělávání a mnoho dalšího. IBM pro Vás na jedno místo shromáždila ty "nejchytřejší" nápady z celého světa. Není to vize zítřka, děje se to právě teď.

Svět se potýká s nebývalým stupněm urbanizace

Města jsou útočištěm pro vysoce kvalifikovanou, schopnou, kreativní a podnikavou populaci. Umožňují vznik vysoce koncentrovaných různorodých znalostních sítí, jsou zdrojem byznysu i investic. Podívejte se na studie zabývající se potenciálem měst. Problémy, které města řeší z pohledu služeb, jež zajišťují pro své občany, z pohledu rozmanitosti dovedností, jimiž vládnou jejich obyvatelé apod.

Inteligentní dopravní systém: Jak mohou města zlepšit svou průjezdnost

Města po celém světě řeší stejné dopravní problémy - od rostoucího přetížení, stárnutí infrastruktur, až po nedostatek finančních prostředků a zvyšující se negativní dopady na životní prostředí. Podívejte se jak mohou města zlepšit svoji průjezdnost za pomoci chytřejšího dopravního systému.

Energetika

Ve vědění je síla (US)

Na straně běžných odběratelů elektrické energie jsou v dlouhodobém horizontu velká očekávání od smart meters a smart grid technologií. S pojmem "smart grid" jsou v myslích spotřebitelů silně spojeny asociace jako získání větší kontroly nad spotřebou elektrické energie, zlepšení dopadu na životní prostředí a řízení nákladů se spotřebou spojených. Ale co si lidé doopravdy myslí o krocích, které povedou k atraktivnímu budoucímu stavu, kdy smard grids a smart meters opravdu vyústí ve výše zmíněná zlepšení?

Switching perspectives: Nové byznys modely pro energetický sektor

Chcete-li v dnešním prostředí uspět, je zapotřebí nejen nových obchodních modelů, ale také změny obchodní architektury, protokolů, práv a cenových podmínek, abyste byli schopni podporovat a rozvíjet produkty a služby vytvořené již s využitím nových technologií.

Prezentace z konference EPE 2013: Progress and challenges in electrochemical Li-O2 cell research

Chytřejší města na Facebooku

Zajímáte se, jak můžete i Vy přispět k tomu, aby vaše město bylo "chytřejší"? Inspirujte se a diskutujte na FB stránce:

Institute for Electronic Government

IEG pomáhá lídrům sloužit veřejnému blahu prostřednictvím inovací.

Virtual Briefing center

Vaše brána k inovativním IBM řešením a expertízám pro lokální i národní veřejnou správu

Konference Internet ve státní správě a samosprávě

Produkty a řešení pro nemocnice a zdravotnická zařízení

Aktuální nabídka produktů a řešení pro nemocnice a zdravotnická zařízení.