Recycling of WEEE

IBM en het einde leven van informatica materiaal

Teneinde het milieu te beschermen, de gezondheid en de natuurlijke bronnen, heeft de Europese Unie de « WEEE » directive in verband met de afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Deze directive werd omgezet in Belgisch Recht door de drie gewesten:

Deze besluitenversterkenonder andere de wetgeving van de Gewesten voor de afvalstoffen afkomstig van afgedankt professioneel elektrische en elektronische apparatuur.

Nuttige toepassing van huishoudtoestellen

IBM is aangesloten bij Recupel voor de inzameling en de verwerking van huihoudttoestellen.
Wij vragen onze klanten om de containerparken te gebruiken of om de toestellen terug te geven aan hun verkoper bij de aankoop van een nieuw gelijkwaardig apparaat.

Nuttige toepassing van professionnele apparaten

Sinds 1999, heeft IBM een globale oplossing voor het behandelen van informatica materieel, einde levensduur, voor optimaal hergebruik recyclage en waardering.

Wij hebben al ervaring met inzamelen en behandelen van 540.000 ton informatica materiaal.

Door onze ervaring uit te breiden naar de behoefte van onze klanten, hebben we een inzamel- en behandelings-kanaal opgestart.

Overeenkomstig de regionale wetgeving:
IBM verzekert de ophaling en verwerking van de apparaten, einde levensloop, op de markt gebracht na 13 augustus 2005 – herkenbaar aan het logo terug te vinden op de rug van het apparaat-, evenals toestellen op de markt gebracht vóór 13 augustus 2005 als ze vervangen worden door een evenwaardig toestel of een toestel die dezelfde functies uitoefent.

IBM biedt zijn klanten twee terugname platformen aan om IBM apparaten einde levensloop te ontvangen.

Recycling information

Op verzoek, en in overeenkomst met Artikel 11 van de EU Directive 2002/96 (EC) op afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA, ook wel aangeduid als desengelse naam WEEE) en zijn afgeleide transpositie in de nationale wetgeving in de lidstaten van de EU, zal IBM informatie verschaffen aan recyclers in overeenkomst met de ´EICTA, CECED, AeA en EERA Gemeenschappelijk Leidraad voor de uitvoering van artikel 11 van de EU directive 2002/96 (EC), met betrekking tot verwerkingsinrichtingen.
Om het verzoek te kunnen afhandelen, dienen de verzoeken in het Engels en met de volgende informatie verstuurd te worden:

Company Name / Country:
Authorization/permit #:
Phone:
email address:
Contact name:

Gelieve uw verzoek naar de één van de volgende mail adressen sturen:

"Data privacy" en vernietiging van "data"

De klant is de enige verantwoordelijke ter nakoming van de wettelijke verplichtingen voortvloeiende uit de toepasselijke data privacy wetgeving, meer in het bijzonder met betrekking tot de geldigheid van de overdracht van gegevens aan IBM/EARN en de wettelijke verplichtingen betreffende de verwerking van gegevens.

Voordat de klant enige AEEA-apparatuur aan IBM/EARN overhandigt, dient deze alle gegevens te vernietigen (inclusief alle persoonlijke gegevens, versleutelde gegevens, paswoorden en software) die zich in of op dergelijk apparatuur bevinden met inbegrip van papieren, disketten, magnetische en/of optische dragers, geheugen modules en aanverwanten.

IBM/EARN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verplichting van vertrouwelijkheid voor wat betreft de beveiliging van gelijk welke gegevens.

IBM/EARN zal de inhoud of de aanwezigheid van deze gegevens niet nakijken voorafgaandelijk aan het hergebruik/vernietigings-proces, gedurende welke IBM/EARN en hun respectievelijke AEEA medewerkers de toelating bezitten om alle gegevens te wissen en te vernietigen die nog eventueel op of in enig ontvangen AEEA toestel aanwezig zijn.

De klant is de enige eigenaar en blijft de enige verantwoordelijke op ieder ogenblik voor alle gegevens en IBM/EARN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit de inhoud van de gegevens die nog op of in enige aan IBM/EARN geleverde AEEA apparatuur aanwezig zou zijn.

Professioneel AEEA

Herwaardering van de verbruiksgoederen

Content navigation